Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.01639 بیت کوین به 1004.51 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
113 روز قبل
2021-04-13 05:00:12

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای کریم جدی کاس احمدانی:
113 روز قبل
2021-04-13 02:35:17

زود تند سریع خیلی خوب سپاس سرکار

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 99.5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای baran:
113 روز قبل
2021-04-13 02:26:27

فروش پرفکت مانی . عالی بود

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 253.21 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ميلاد :
113 روز قبل
2021-04-13 02:04:15

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به لایت کوین؛ 2.65 دلار به 0.01001744 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید محمدرضا مولائی:
113 روز قبل
2021-04-13 01:26:36

very fast thank you.

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 3.15 دلار به 21.5244 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای MrBoss:
113 روز قبل
2021-04-13 00:19:20

Good as usual

تبدیل ترون به بیت کوین؛ 120 ترون به 0.00015888 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
113 روز قبل
2021-04-12 23:58:18

Nice

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 15 دلار به 0.0001226 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
113 روز قبل
2021-04-12 23:28:58

Nice

خرید وبمانی؛ 6 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدى:
113 روز قبل
2021-04-12 23:20:37

بسيار ممنون. فراتر از عالى

تبدیل پاییر به ترون؛ 2.2 دلار به 15.4839 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرشاد خیراندیش:
113 روز قبل
2021-04-12 20:53:06

با تشکر

فروش بیت کوین؛ 0.0045 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی معروفی:
114 روز قبل
2021-04-12 20:15:17

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ستاره مومن پور:
114 روز قبل
2021-04-12 20:01:00

خرید ترون؛ 10 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای جلال عزیزیان شريف اباد:
114 روز قبل
2021-04-12 19:56:59

پشتیبانی سریع وخوب

تبدیل ترون به زیکش؛ 25 ترون به 0.01406509 زیکش

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی کبیریان دهکردی:
114 روز قبل
2021-04-12 19:21:05

عالی

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 20.08 دوج کوین به 1.33 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Shafie Shahrukh:
114 روز قبل
2021-04-12 19:20:26

😍🤑😍👌👍❤🙏🌼❤

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.54 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای کریم جدی کاس احمدانی:
114 روز قبل
2021-04-12 19:05:55

زود تند سریع خیلی خوب سپاس سرکار

فروش دوج کوین؛ 450 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای زینب معمارزاده:
114 روز قبل
2021-04-12 18:51:00

فروش ترون؛ 30 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
114 روز قبل
2021-04-12 18:01:52

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 40 دلار به 295.8991 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
114 روز قبل
2021-04-12 15:53:16

فوق العادس این سایت

خرید ترون؛ 800 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای هادی عقلی:
114 روز قبل
2021-04-12 14:44:59

خرید تدر - Ethereum Network - ERC20؛ 1035 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید کوچک یزدی:
114 روز قبل
2021-04-12 13:06:06

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.8 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای جواد شیبانی:
114 روز قبل
2021-04-12 12:47:16

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.6 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای جواد شیبانی:
114 روز قبل
2021-04-12 12:07:02

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای جواد شیبانی:
114 روز قبل
2021-04-12 11:25:46

خرید دوج کوین؛ 20.46255 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای fef:
114 روز قبل
2021-04-12 11:22:38

فروش ترون؛ 800 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید :
114 روز قبل
2021-04-12 10:41:54

بي نظيريد

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 102.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ميلاد :
114 روز قبل
2021-04-12 09:49:18

سرعت وحشتناک عالی

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 45 دوج کوین به 3.18 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
114 روز قبل
2021-04-12 09:06:59

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 300 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ستاره مومن پور:
114 روز قبل
2021-04-12 08:54:48

خرید بیت کوین کش؛ 0.014 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای حامد بردبار:
114 روز قبل
2021-04-12 08:34:53

20

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |135| |136| |137| |138| |139| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |993| |994| |995| |996| |997|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.